Το φθηνότερο νούμερο απο κινητό!

Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.11876.gr, καλούμενος εφεξής «Website», έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, καλουμένης στο εξής «VIVA», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου, αρ. 18-20, με ΑΦΜ 998988329/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και έχει λάβει την υπ' αρ. μητρώου 06-128 Άδεια Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου από την ΕΕΤΤ.

Σκοπός ανάπτυξης και λειτουργίας του εν λόγω διαδικτυακού τόπου αποτελεί η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου που η VIVA παρέχει μέσω του Σύντομου Κωδικού 11876.

Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει, διακόπτει (προσωρινά ή μόνιμα) και καταργεί μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

Η επικοινωνία μεταξύ της VIVA και του χρήστη γίνεται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@viva.gr. Στο πλαίσιο παροχής και προώθησης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του www.11876.gr, η VIVA διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Όροι Χρήσης Υπηρεσίας

1. Αντικείμενο Υπηρεσίας

1.1. Η VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «VIVA») προσφέρει στους χρήστες πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου που παρέχονται μέσω του Σύντομου Κωδικού 11876 και μέσω συμβάσεων διασύνδεσης με άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

1.2. Σύμβαση μεταξύ της VIVA και του χρήστη συνάπτεται μόνον στην περίπτωση που ο χρήστης καλεί τον αριθμό 11876 και δημιουργείται επιτυχώς η τηλεφωνική σύνδεση από το δίκτυο της VIVA. Διαρκεί, δε, μόνο για τον χρόνο της αντίστοιχης τηλεφωνικής σύνδεσης με το δίκτυό της.

1.3. Μέσω του εκχωρηθέντος στη VIVA από την ΕΕΤΤ σύντομου κωδικού 11876 παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες καταλόγου:
  • πληροφορίες ονομαστικού καταλόγου
  • γεωγραφικοί αριθμοί τηλεφώνου των τηλεφωνικών συνδέσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας και διευθύνσεις συνδρομητών.
  • ταξινομημένες λίστες για κινηματογράφους, θέατρα, χώρους συναυλιών και εγκαταστάσεις αθλητικών γεγονότων.
  • πληροφορίες για δρομολόγια αεροπλάνων, πλοίων, τρένων , λεωφορείων, πολιτιστικά και αθλητικά θεάματα.

1.4. Η VIVA αδυνατεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με αριθμούς συνδρομητών που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να περιληφθούν σε ενιαίο τηλεφωνικό κατάλογο.

1.5. Για όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες, η VIVA δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους ή/και την τυχόν μη συμμόρφωση τους με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.6. Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να διακόψει ή να ενεργοποιήσει μία συγκεκριμένη υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή.

2. Τρόπος παροχής Υπηρεσίας

2.1. Οι ανωτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι διαθέσιμες, παρέχονται από τη VIVA με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  • μέσω εξειδικευμένου προσωπικού
  • με τη χρήση συστήματος IVR

2.2. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της αναζήτησης η VIVA δύναται, εάν ο χρήστης το επιθυμεί, να ολοκληρώσει την κλήση προς:
  • τον επιθυμητό γεωγραφικό αριθμό τηλεφώνου των τηλεφωνικών συνδέσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας
  • τον επιθυμητό γεωγραφικό αριθμό τηλεφώνου των τηλεφωνικών συνδέσεων των επιχειρήσεων
  • τον επιθυμητό κινητό αριθμό των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά δυνατό
  • τις υπηρεσίες τηλεφωνικών πληροφοριών της ίδιας ή και τρίτων φορέων

3. Τιμολόγηση Υπηρεσίας

3.1. Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του οποίου ο χρήστης είναι συνδρομητής κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας. Αναλυτική καταγραφή των χρεώσεων δύναται να παρασχεθεί, κατόπιν αίτησης του χρήστη, από τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεται ο χρήστης.

Υπηρεσία Πληροφοριών Καταλόγου Τιμή Επισημάνσεις
Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας 0,96€ / λεπτό Το βήμα χρέωσης είναι ανά λεπτό.
Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 1,09€ / λεπτό Το βήμα χρέωσης είναι ανά δευτερόλεπτο.
 
Ολοκλήρωση κλήσης Τιμή Επισημάνσεις
Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας 0,96€ / λεπτό Το βήμα χρέωσης είναι ανά λεπτό.
Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 1,09€ / λεπτό Το βήμα χρέωσης είναι ανά δευτερόλεπτο.
 
Αποστολή πληροφοριών μέσω SMS ΔΩΡΕΑΝ -

* στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

3.2. Ο τιμοκατάλογος δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε βάσει των διατάξεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ.

3.3. Η VIVA έχει συνάψει σχετική συμφωνία διασύνδεσης με τρίτα δίκτυα που αποτελούν Πάροχο Δικτύου της VIVA, στα πλαίσια της οποίας τιμολογούνται οι υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων στις υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου της. Συνεπώς, η VIVA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαφορετικές χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν για κλήσεις από δίκτυο άλλου παρόχου υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας προς το δίκτυό της και ειδικότερα προς τον αριθμό 11876, βάσει του εκάστοτε Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης του Παρόχου Δικτύου της VIVA.

4. Αποποίηση Ευθύνης

4.1. Η VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν περιουσιακή ζημία που ο χρήστης υπέστη εξαιτίας της χρήσης των υπηρεσιών της.

4.2. Η VIVA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αναστολή των υπηρεσιών της ένεκα γεγονότων ανωτέρας βίας, που εμποδίζουν ή απαγορεύουν την εκτέλεση της σύμβασης εκ μέρους της.

4.3. Η VIVA δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανεπιτυχή ολοκλήρωσης της κλήσης. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που δημιουργείται μεταξύ του χρήστη και του καλουμένου μέρους μέσω της υπηρεσίας ολοκλήρωσης κλήσης, της οποίας παρέχει μόνο το τεχνικό μέσο της σύνδεσης.

4.4. Η VIVA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν περιορισμούς κλήσεων (πχ. φραγή κλήσεων) οι οποίοι εφαρμόζονται από τον εκάστοτε τηλεπικοινωνιακό πάροχο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του συνδρομητή.

4.5. Η VIVA δεν ευθύνεται για παροχή πληροφοριών σε χρήστες που δεν προβαίνουν σε σύννομη χρήση της υπηρεσίας παραβιάζοντας τους συμβατικούς της όρους.

5. Εμπιστευτικότητα στοιχείων

5.1. Η τυχόν συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών στοιχείων του χρήστη γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019 όπως ισχύει) και την εν γένει τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία και τους όρους των διοικητικών αδειών παροχής της υπηρεσίας που κατέχει η VIVA.

5.2. Ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ότι οι συνομιλίες του/της με το χειριστή είναι πιθανόν να εποπτεύονται από άλλους υπαλλήλους της VIVA για λόγους ποιοτικού ελέγχου και βελτίωσης της υπηρεσίας.

5.3. H VIVA έχει δημιουργήσει την ειδική γραμμή παραπόνων 2117700777, όχι πρόσθετης χρέωσης, ώστε να απαντά σε κάθε εύλογο παράπονο καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

6. Επικοινωνία / Ωράριο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών

6.1. Το ωράριο εξυπηρέτησης καταναλωτών είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 18:00.