Το φθηνότερο νούμερο απο κινητό!

Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.11876.gr, καλούμενος εφεξής «Website», έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ, καλουμένης στο εξής «VIVA», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Καποδιστρίου, αρ. 2, με ΑΦΜ 998988329/ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και έχει λάβει την υπ' αρ. μητρώου 06-128 Άδεια Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου από την ΕΕΤΤ.

Σκοπός ανάπτυξης και λειτουργίας του εν λόγω διαδικτυακού τόπου αποτελεί η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου που η VIVA παρέχει μέσω του Σύντομου Κωδικού 11876.

Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει, διακόπτει (προσωρινά ή μόνιμα) και καταργεί μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

Η επικοινωνία μεταξύ της VIVA και του χρήστη γίνεται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@viva.gr. Στο πλαίσιο παροχής και προώθησης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του www.11876.gr, η VIVA διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή τροποποιείται κάθε φορά. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν τα προσωπικά του δεδομένα, μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση support@viva.gr, αναφέροντας τη φράση «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

Η επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Όροι Χρήσης Υπηρεσίας

1. Αντικείμενο Υπηρεσίας

1.1. Η VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ (εφεξής «VIVA») προσφέρει στους χρήστες πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου που παρέχονται μέσω του Σύντομου Κωδικού 11876 και μέσω συμβάσεων διασύνδεσης με άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

1.2. Σύμβαση μεταξύ της VIVA και του χρήστη συνάπτεται μόνον στην περίπτωση που ο χρήστης καλεί τον αριθμό 11876 και δημιουργείται επιτυχώς η τηλεφωνική σύνδεση από το δίκτυο της VIVA. Διαρκεί, δε, μόνο για τον χρόνο της αντίστοιχης τηλεφωνικής σύνδεσης με το δίκτυό της.

1.3. Μέσω του εκχωρηθέντος στη VIVA από την ΕΕΤΤ σύντομου κωδικού 11876 παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες καταλόγου:
 • πληροφορίες ονομαστικού καταλόγου
 • γεωγραφικοί αριθμοί τηλεφώνου των τηλεφωνικών συνδέσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας και διευθύνσεις συνδρομητών.
 • γεωγραφικοί αριθμοί τηλεφώνου των τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς επίσης και διευθύνσεις των επιχειρήσεων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές σύμφωνα με τους εμπορικούς και επαγγελματικούς τίτλους
 • μη γεωγραφικοί αριθμοί τηλεφώνου των συνδέσεων δωρεάν κλήσης
 • μη γεωγραφικοί αριθμοί τηλεφώνου των συνδέσεων επιπλέον χρέωσης
 • κωδικοί κλήσης δικτύων και γεωγραφικών περιοχών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • ταχυδρομικοί κώδικες για οδούς εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Ταξινομημένες λίστες για κινηματογράφους, θέατρα, χώρους συναυλιών και εγκαταστάσεις αθλητικών γεγονότων.
 • πληροφορίες για δρομολόγια αεροπλάνων, πλοίων, τρένων , λεωφορείων, πολιτιστικά και αθλητικά θεάματα.

1.4. Η VIVA αδυνατεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με αριθμούς συνδρομητών που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να περιληφθούν σε ενιαίο τηλεφωνικό κατάλογο.

1.5. Για όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες, η VIVA δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους ή/και την τυχόν μη συμμόρφωση τους με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.6. Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να διακόψει ή να ενεργοποιήσει μία συγκεκριμένη υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή.

2. Τρόπος παροχής Υπηρεσίας

2.1. Οι ανωτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι διαθέσιμες, παρέχονται από τη VIVA με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 • μέσω εξειδικευμένου προσωπικού
 • με τη χρήση συστήματος IVR
 • με την αποστολή SMS, εάν αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό και υπό τους όρους παροχής των υπηρεσιών αυτών από τρίτους φορείς.

2.2. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της αναζήτησης η VIVA δύναται, εάν ο χρήστης το επιθυμεί, να ολοκληρώσει την κλήση προς:
 • τον επιθυμητό γεωγραφικό αριθμό τηλεφώνου των τηλεφωνικών συνδέσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • τον επιθυμητό γεωγραφικό αριθμό τηλεφώνου των τηλεφωνικών συνδέσεων των επιχειρήσεων
 • τον επιθυμητό κινητό αριθμό των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά δυνατό
 • τις υπηρεσίες τηλεφωνικών πληροφοριών της ίδιας ή και τρίτων φορέων

3. Τιμολόγηση Υπηρεσίας

3.1. Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του οποίου ο χρήστης είναι συνδρομητής κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας. Αναλυτική καταγραφή των χρεώσεων δύναται να παρασχεθεί, κατόπιν αίτησης του χρήστη, από τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεται ο χρήστης.

Υπηρεσία Πληροφοριών Καταλόγου Τιμή Επισημάνσεις
Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας 0,96€ / λεπτό Το βήμα χρέωσης είναι ανά λεπτό.
Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 1,09€ / λεπτό Το βήμα χρέωσης είναι ανά δευτερόλεπτο.
 
Ολοκλήρωση κλήσης Τιμή Επισημάνσεις
Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας 0,96€ / λεπτό Το βήμα χρέωσης είναι ανά λεπτό.
Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 1,09€ / λεπτό Το βήμα χρέωσης είναι ανά δευτερόλεπτο.
 
Αποστολή πληροφοριών μέσω SMS ΔΩΡΕΑΝ -

* στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

3.2. Ο τιμοκατάλογος δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε βάσει των διατάξεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ.

3.3. Η VIVA έχει συνάψει σχετική συμφωνία διασύνδεσης με τρίτα δίκτυα που αποτελούν Πάροχο Δικτύου της VIVA, στα πλαίσια της οποίας τιμολογούνται οι υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων στις υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου της. Συνεπώς, η VIVA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαφορετικές χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν για κλήσεις από δίκτυο άλλου παρόχου υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας προς το δίκτυό της και ειδικότερα προς τον αριθμό 11876, βάσει του εκάστοτε Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης του Παρόχου Δικτύου της VIVA..

4. Αποποίηση Ευθύνης

4.1. Η VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν περιουσιακή ζημία που ο χρήστης υπέστη εξαιτίας της χρήσης των υπηρεσιών της.

4.2. Η VIVA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αναστολή των υπηρεσιών της ένεκα γεγονότων ανωτέρας βίας, που εμποδίζουν ή απαγορεύουν την εκτέλεση της σύμβασης εκ μέρους της.

4.3. Η VIVA δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανεπιτυχή ολοκλήρωσης της κλήσης. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που δημιουργείται μεταξύ του χρήστη και του καλουμένου μέρους μέσω της υπηρεσίας ολοκλήρωσης κλήσης, της οποίας παρέχει μόνο το τεχνικό μέσο της σύνδεσης.

4.4. Η VIVA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν περιορισμούς κλήσεων (πχ. φραγή κλήσεων) οι οποίοι εφαρμόζονται από τον εκάστοτε τηλεπικοινωνιακό πάροχο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του συνδρομητή.

4.5. Η VIVA δεν ευθύνεται για παροχή πληροφοριών σε χρήστες που δεν προβαίνουν σε σύννομη χρήση της υπηρεσίας παραβιάζοντας τους συμβατικούς της όρους.

5. Εμπιστευτικότητα στοιχείων

5.1. Χρήση της υπηρεσίας της VIVA συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του χρήστη της τήρησης των στοιχείων του στη βάση δεδομένων, με σκοπό την διαχείριση των χρεώσεων της υπηρεσίας και την ενημέρωσή του σχετικά με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες της.

5.2. Η τυχόν συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών στοιχείων του χρήστη γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 όπως ισχύει) και την εν γένει τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία και τους όρους των διοικητικών αδειών παροχής της υπηρεσίας που κατέχει η VIVA.

5.3. Ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ότι οι συνομιλίες του/της με το χειριστή είναι πιθανόν να εποπτεύονται από άλλους υπαλλήλους της VIVA για λόγους ποιοτικού ελέγχου και βελτίωσης της υπηρεσίας.

5.4. H VIVA έχει δημιουργήσει ειδική γραμμή παραπόνων, όχι πρόσθετης χρέωσης, ώστε να απαντά σε κάθε εύλογο ερώτημα καταναλωτή για την χρέωση των κλήσεων προς τον σύντομο αριθμό πληροφοριών καταλόγου 11876. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τη VIVA μέσω τηλεφώνου (13855), φαξ (211-7607000) και e-mail (support@viva.gr).

6. Επικοινωνία / Ωράριο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών

6.1. Το ωράριο εξυπηρέτησης καταναλωτών είναι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (από Δευτέρα έως και Κυριακή) σε 24ωρη βάση.